0Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Devuurwerkgigant.nl, hierna te noemen: Devuurwerkgigant.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Devuurwerkgigant zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Devuurwerkgigant worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Devuurwerkgigant ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Devuurwerkgigant zijn vrijblijvend en Devuurwerkgigant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Devuurwerkgigant. Devuurwerkgigant is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Devuurwerkgigant dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden bij bestellen op devuurwerkgigant..
3.3 Betaling van de bestellingen via de Devuurwerkgigant-webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL. Betaling van aankopen in de vestiging van Devuurwerkgigant geschiedt per pin of contant.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Devuurwerkgigant.
3.5 Tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen kan in de Losse Verkoop sprake zijn van een afwijkende prijsstelling ten opzichte van de Voorverkoop.
 
Artikel 4. Levering
4.1 De bestellingen kunnen enkel en alleen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging  van Devuurwerkgigant. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn vermeld in uw bevestiging en in uw account van de webshop. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Devuurwerkgigant verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Devuurwerkgigant geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Devuurwerkgigant garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Devuurwerkgigant daarvan onmiddellijk, in kennis te stellen bij de aflevering, Zonder dat u of het vuurwerk het pand heeft verlaten. ( er staat een tafel ter controle voor u bij de balie van het vuurwerk verkooppunt.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Devuurwerkgigant de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Artikel 8. Bestellingen/Communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Devuurwerkgigant, dan wel tussen Devuurwerkgigant en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Devuurwerkgigant, is Devuurwerkgigant niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Devuurwerkgigant.
 
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Devuurwerkgigant ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Devuurwerkgigant gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Devuurwerkgigant kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
10.1 Wanneer door Devuurwerkgigant gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Devuurwerkgigant deze voorwaarden soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Devuurwerkgigant in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Devuurwerkgigant vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 Devuurwerkgigant is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Devuurwerkgigant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van Devuurwerkgigant geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.
10.5 Indien gebruik wordt gemaakt van openingsaanbiedingen, weekaanbiedingen, kartonaanbiedingen, kortings-acties, etc. vervalt de ter beschikking stelling van gratis vuurwerk. Bestellingen plaatsen met toepassing van de gratis vuurwerk-actie kan ieder jaar vanaf eind november t/m eind december. Concrete data worden tijdig gecommuniceerd via deze website, social media en de Devuurwerkgigant Nieuwsbrief.
10.6 De artikelen die als onderdeel van de gratis vuurwerk-actie door Devuurwerkgigant ter beschikking worden gesteld zijn met zorg geselecteerd. De door de leverancier aangeleverde adviesprijs is leidend voor de waardebepaling van het gratis vuurwerk. Devuurwerkgigant voegt het gratis vuurwerk automatisch toe aan de af te halen bestelling. Bestellers selecteren dus niet zelf het gratis vuurwerk.
10.7 Tijdens de Losse Verkoop- en Afhaaldagen is in de Losse Verkoop geen sprake van gratis vuurwerk. De gratis vuurwerk-actie geldt enkel in de Voorverkoop.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Zetel houdend in de gemeente Apeldoorn of Zutphen.